Algemene Voorwaarden

EerstVergelijken.nl
Oranjeboomstraat 198
4812 EM Breda
Contact
076 700 2436
help@eerstvergelijken.nl
Juridisch
KvK: 67994946
BTW: NL857258096B01
Bank
IBAN: NL92KNAB0255818483
BIC: KNABNL2H

Artikel 1. Definities

In deze overeenkomst hebben onderstaande begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud, de volgende betekenis:

EerstVergelijken.nl VOF De besloten vennootschap, gevestigd te (4812 EM) Breda, Oranjeboomstraat 198, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67994946.

Dienstverlening De dienstverlening die door EerstVergelijken V.O.F. wordt aangeboden door middel van haar website www.eerstvergelijken.nl, onder meer bestaande uit het aanbieden/genereren van leads uit de markt.

Aanvrager Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij EerstVergelijken V.O.F. kenbaar heeft gemaakt geïnteresseerd te zijn in een offerteaanvraag van één of meer Deelnemers.

Deelnemer Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die middels registratie op de website van EerstVergelijken V.O.F. kenbaar heeft gemaakt van de dienstverlening van EerstVergelijken V.O.F. gebruik te willen maken. Deelnemer staat er voor in dat hij beschikt over een professionele ervaring op het betreffende vakgebied en een adequate en operationele bedrijfsvoering heeft, welke voldoet aan de geldende relevante regelgeving en in de relevante branche gestelde eisen.

Lead (Offerteaanvraag) Een summiere omschrijving van een behoefte aan een bepaald product of dienst, die door een Aanvrager aan EerstVergelijken V.O.F. is voorgelegd en die kan uitmonden in een overeenkomst tussen Aanvrager en Deelnemer.

Overeenkomst De overeenkomst tussen Deelnemer en EerstVergelijken V.O.F. die ontstaat door aanmelding van Deelnemer op de website en waarvan deze algemene voorwaarden deel uit maken.

Bedrijfsdashboard De (persoonlijke) omgeving van Deelnemer op de website, welke slechts toegankelijk is voor Deelnemer na invoering van zijn inloggegevens en waarop informatie betreffende het profiel van Deelnemer wordt opgenomen.

Opdracht Dit is een opdrachtbevestiging tussen Deelnemer en Aanvrager.

Artikel 2. Looptijd contract

2.1. EerstVergelijken V.O.F. hanteert geen minimale contractduur.

Artikel 3. Website: www.eerstvergelijken.nl

3.1 De website www.eerstvergelijken.nl van EerstVergelijken V.O.F. heeft als doel de Aanvragers in contact te brengen met één of meerdere Deelnemers, waarna de Deelnemers geacht worden om de Aanvragers te voorzien van een gratis offerte op maat.

Artikel 4. Algemene informatie

4.1. De Deelnemer is verantwoordelijk voor de aangeleverde informatie over het bedrijf aan EerstVergelijken V.O.F.. EerstVergelijken V.O.F. is niet aansprakelijk voor misvattingen of incorrecte gegevens. De Deelnemer is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de bedrijfsinformatie m.b.t. facturatie, toezending van de leads en het up-to-date houden van haar gegevens op de bedrijvenpagina. Om deze gegevens up-to-date te houden zijn door EerstVergelijken V.O.F. inloggegevens verstrekt aan de Deelnemer.

Artikel 5. E-mailadres ontvangen leads

5.1. De Deelnemer verplicht zich tot het verstrekken van een geldig en werkend e-mailadres aan EerstVergelijken V.O.F.. Naar dit e-mailadres worden de leads verstuurd.

Artikel 6. Leads en leadsopvolging

6.1. EerstVergelijken V.O.F. zendt Deelnemers alleen leads uit de door hen beide overeengekomen geselecteerde regio’s en specialisme(n).

6.2. Deelnemer accepteert dat het aantal leads via EerstVergelijken V.O.F. kan variëren.

6.3. In overleg tussen de Deelnemer en EerstVergelijken V.O.F.is het mogelijk om een maximum aantal leads per tijdsperiode af te spreken. EerstVergelijken V.O.F. zal er dan voor zorgdragen dat dit maximum niet wordt overschreden.

6.4. Deelnemer erkent het commerciële belang van het snel opvolgen van de ontvangen lead. Binnen één werkdag na ontvangst van de lead dient door Deelnemer geprobeerd te zijn om contact te leggen met de Aanvrager middels de in de lead aangegeven contactgegevens. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate opvolging en uitvoering van de verkregen lead. Deelnemer wordt geacht binnen redelijke termijn de Aanvrager te voorzien van een gratis en vrijblijvende offerte op maat.

6.5. De verschillende fases van leadopvolging dienen door de deelnemer consequent en accuraat bijgehouden c.q. aangepast te worden in het bedrijfsdashboard van Deelnemer. Deze fases zijn als volgt verdeeld:

  • Eerste contact verkregen met Aanvrager
  • Offerte is verzonden naar Aanvrager
  • Toekenning van opdracht is bevestigd / Offerte afgewezen
  • Lead wordt niet in behandeling genomen - Incorrecte contactgegevens

Artikel 7. Incorrecte gegevens in lead

7.1 De Deelnemer hoeft geen opvolging te geven aan de leads als vermeld in artikel 6.4., indien de gegevens in de lead onjuist blijken te zijn en wanneer hierdoor contact opnemen met de aanvrager onmogelijk is. De Deelnemer dient dit dan ook binnen 48 uur kenbaar te maken in het bedrijfsdashboard.

Artikel 8. Tarieven

8.1. EerstVergelijken V.O.F. verstrekt leads aan Deelnemer. De Deelnemer dient de leads als vermeld in artikel 6 en 7 in behandeling te nemen. Voor elke lead die als uitkomst heeft dat deze zal leiden tot een opdracht is Deelnemer aan EerstVergelijken V.O.F. een vergoeding verschuldigd op het moment dat tussen aanvrager en deelnemer een overeenstemming bereikt. Deelnemer dient dit moment binnen 24 uur als vermeld in artikel 6.5. in het Bedrijfsdashboard aan te geven. De hoogte van deze vergoeding is schriftelijk vastgesteld in een overeenkomst.

8.2 EerstVergelijken V.O.F. behoudt het recht op vergoeding als vermeld in artikel 8.1. tot 12 maanden na verstrekking van de lead. Ook als de gegevens van de Aanvrager in een later stadium via andere relatie of kanalen zijn vergaard.

8.3 EerstVergelijken V.O.F. heeft het recht om de vergoeding per opdracht op elk moment aan te passen. Deelnemer zal minimaal zeven (7) dagen voor de doorvoering van deze wijzigingen op de hoogte gebracht worden. Wanneer een Deelnemer schriftelijk of per e-mail aangeeft niet akkoord te gaan met deze wijzigingen, zal de vermelding op EerstVergelijken V.O.F. worden beëindigd.

Artikel 9. Wijziging algemene voorwaarden

9.1. Deze algemene voorwaarden gaan direct van kracht na ondertekening door de Deelnemer van het (Online) deelnameformulier.

9.2. EerstVergelijken V.O.F. heeft het recht om de Algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Deelnemer zal minimaal zeven (7) dagen voor de doorvoering van deze wijzigingen op de hoogte gebracht worden. Als de Deelnemer de vermelding niet beëindigt, zal de vermelding stilzwijgend doorlopen met inachtneming van de wijzigingen die EerstVergelijken V.O.F. bij de Deelnemer heeft aangekondigd.

Artikel 10. Betaling - Facturatie

10.1. De Deelnemer wordt maandelijks gefactureerd. De digitale factuur wordt naar het emailadres verzonden van de Deelnemer en is tevens beschikbaar in het bedrijfsdashboard van Deelnemer. Na verzending dient de Deelnemer deze factuur binnen 14 dagen aan EerstVergelijken V.O.F. te voldoen op rekeningnummer IBAN: NL92KNAB0255818483. Indien EerstVergelijken V.O.F. de betaling na deze periode nog niet heeft ontvangen is EerstVergelijken V.O.F.. toegestaan de vermelding van de Deelnemer op non-actief te zetten, waarna ook geen leads meer worden doorgestuurd aan de Deelnemer.

10.2. De Deelnemer gaat eventueel akkoord met de betaling per automatische incasso. Het verschuldigde bedrag wordt automatisch afgeschreven binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Mocht de automatische incassering gestorneerd worden, dan heeft de Deelnemer nog zeven (7) dagen de tijd om de betaling alsnog te voldoen. Indien EerstVergelijken V.O.F. de betaling na deze periode nog niet heeft ontvangen is EerstVergelijken V.O.F.. toegestaan de vermelding van de Deelnemer op non-actief te zetten, waarna ook geen leads meer worden doorgestuurd aan de Deelnemer.

10.3. Wanneer de Deelnemer niet aan de vastgestelde betalingstermijn kan voldoen, zullen er aanmaningen worden verstuurd. Aanmaningen zullen los van elkaar worden verstuurd met een redelijke tussenperiode. Als de Deelnemer geen gehoor geeft aan deze aanmaningen zal de zaak worden overgedragen aan een met EerstVergelijken.nl samenwerkend incassobureau.

10.4. Betalingen die niet middels automatische incasso geschieden, dienen door Deelnemer te worden voldaan binnen veertien (14) dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de bankrekening van EerstVergelijken V.O.F.. Deelnemer kan zich niet op verrekening beroepen dan wel op enig opschortingsrecht. Voor elke niet tijdige betaling is Deelnemer vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd + 2 %, zonder dat ingebrekestelling vereist is.

10.5. Bezwaren tegen de factuur dienen uiterlijk veertien (14) dagen na factuurdatum schriftelijk dan wel per e-mail kenbaar te worden gemaakt. Eventuele correcties worden verrekend met de factuur van de lopende maand.

Artikel 11. Contractduur en opzegging

11.1. EerstVergelijken V.O.F. hanteert geen minimale contractduur. Zowel de Deelnemer als EerstVergelijken V.O.F. kan te allen tijde per direct de samenwerking opzeggen.

11.2. De Deelnemer kan zijn vermelding op EerstVergelijken V.O.F. opzeggen per e-mail of aangetekende brief. EerstVergelijken V.O.F. zal de stopzetting van uw vermelding binnen maximaal twee (2) werkdagen verwerken.

11.3. Ook na het beëindigen van de samenwerking wordt de Deelnemer geacht alle reeds door EerstVergelijken V.O.F. aangeleverde leads als in artikel 6 aangegeven in behandeling te nemen. Tevens behoudt EerstVergelijken.nl B.V tot 12 maanden na beëindiging van de samenwerking het recht op haar vergoeding als besproken in Artikel 8.

Artikel 12. Acceptatie

12.1. EerstVergelijken V.O.F. is gerechtigd om een aanmelding van een Deelnemer te weigeren om welke reden dan ook, zonder opgaaf van reden. Verder behoudt EerstVergelijken V.O.F. zich het recht voor om op elk moment, een Deelnemer die zich niet houdt aan de Algemene voorwaarden, zonder voorgaand bericht uit te sluiten van deelname. EerstVergelijken V.O.F. zal eerder betaalde bedragen door de Deelnemer niet terug betalen.

Artikel 13. Aanbiedingen

13.1 EerstVergelijken V.O.F. kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1. De leads die de Deelnemer van EerstVergelijken V.O.F. ontvangt, mogen niet doorgestuurd worden aan derden. De overdracht van leads door de Deelnemer aan derde partijen, hetzij gratis hetzij tegen een vergoeding, of aan andere dienstverleners, is ten strengste verboden en is tegen de huidige regels omtrent de Wet 5 Bescherming Persoonsgegevens. Indien EerstVergelijken V.O.F. dit opmerkt, zal de vermelding van de Deelnemer worden stopgezet en wordt een geldboete opgelegd van EUR 5.000,- per doorgestuurde lead.

14.2. EerstVergelijken V.O.F. garandeert niet dat de Deelnemer opdrachten binnenhaalt middels de aangeleverde leads.

14.3. EerstVergelijken V.O.F. is nimmer aansprakelijk voor een bedrag voortvloeiend uit een geschil tussen Aanvrager en Deelnemer als onderdeel van het contract van een Deelnemer met, of een levering van een dienst aan, een Aanvrager. EerstVergelijken V.O.F. wordt niet aansprakelijk gesteld, en de Deelnemers stellen EerstVergelijken V.O.F. vrij van enige aansprakelijkheid in een geschil dat kan ontstaan tussen de Aanvrager en de Deelnemer aangaande een wanprestatie van de Deelnemer ten aanzien van de Aanvrager.

14.4. EerstVergelijken V.O.F. is niet betrokken bij, en EerstVergelijken V.O.F. draagt geen verantwoordelijkheid voor contracten van Deelnemers met Aanvragers, betalingen aan Deelnemers door Aanvragers of geschillen die Deelnemers hebben met Aanvragers. EerstVergelijken V.O.F. biedt geen garanties met betrekking tot de mate van interesse van Aanvragers, het verlangen om een opdracht te hebben uitgevoerd, de kredietwaardigheid of het vermogen om Deelnemers te betalen, de accuraatheid van de door Aanvragers geboden informatie, of dat Aanvragers Deelnemers daadwerkelijk zullen inhuren voor het verlenen van diensten. Ook garandeert EerstVergelijken V.O.F. Deelnemers niet dat zij succesvol contact zullen hebben met elke Aanvrager.

14.5. EerstVergelijken V.O.F. is in geen geval aansprakelijk voor de Deelnemer in verband met enige indirecte, incidentele, bijzondere schade, verloren inkomsten, verloren winsten of verlies van goodwill. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van EerstVergelijken V.O.F. tegenover de Deelnemer het totaal door de Deelnemer betaalde bedrag aan EerstVergelijken V.O.F. tijdens de voorgaande 12 maanden overschrijden, ongeacht de reden van de vordering.

14.6 Het door de Deelnemer opgegeven wachtwoord voor registratie is vertrouwelijk en de Deelnemer draagt de verantwoordelijkheid voor alle handelingen die op zijn bedrijfsdashboard plaatsvinden. EerstVergelijken V.O.F. is te allen tijde gerechtigd de bedrijfspagina te blokkeren, zonder dat hier enige aansprakelijkheid voor EerstVergelijken V.O.F. uit voortvloeit.

14.7. Deelnemer zal zich niet negatief uitlaten over EerstVerglijken.nl B.V. en/of aan haar gelieerde ondernemingen.

Artikel 15. Eigendomsrecht

15.1. De naam, handelsmerken en logo’s van EerstVergelijken V.O.F. en de inhoud van de websites uitgegeven door EerstVergelijken V.O.F. zijn eigendom van EerstVergelijken V.O.F. en mogen nooit gebruikt of gereproduceerd worden op wat voor manier dan ook, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van EerstVergelijken V.O.F.

15.2. EerstVergelijken V.O.F. is niet verantwoordelijk voor opmerkingen, beoordelingen, foto’s en tevredenheidsscores van Aanvragers die gepubliceerd worden op websites uitgegeven door EerstVergelijken V.O.F.

Artikel 16. Partiële nietigheid

16.1 Indien één of meer van de bepalingen of een onderdeel daarvan uit deze Algemene voorwaarden dan wel enig onderdeel van de onderliggende overeenkomst nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, dan laat dat voor het overige de inhoud van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden onverlet, c.q. blijft de onderliggende overeenkomst in stand.

Artikel 17. Toepasselijk recht

17.1. Op deze Algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

17.2. Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst tussen EerstVergelijken V.O.F. en Deelnemer, of daarmee samenhangende, zullen bij uitsluiting worden berecht door de in het arrondissement Breda bevoegde rechter, tenzij EerstVergelijken V.O.F. er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Deelnemer te onderwerpen.